CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CẤP QUỐC TỊCH

Ban hành vào năm 1984, Chương trình Đầu tư cấp Quốc tịch của đảo St. Kitts là chương trình ra đời sớm nhất và là chương trình uy tín nhất trong các chương trình cấp Quốc tịch. Nhà đầu tư có thể trở thành công dân hợp pháp của St. Kitts nếu đáp ứng được các điều kiện đầu tư. Chương trình này cho phép mang hai quốc tịch và đã được ban hành chính thức trong luật pháp và các quy định của St. Kitts.

Quốc tịch St. Kitts & Nevis có thể được cấp qua hai chương trình: đầu tư vào các dự án bất động sản được chính phủ công nhận hoặc đóng góp vào Tổ chức Đa dạng hóa ngành Công nghiệp Đường (SIDF).

Chương trình cấp Quyền Công dân qua việc đầu tư Bất động sản

Lựa chọn này đòi hỏi một khoản đầu tư vào một dự án chỉ định đã được chính phủ St. Kitts phê duyệt. Ngoài ra cũng cần một số khoản lệ phí liên quan đến chính quyền.

Ngoài ra, còn có các khoản phí liên quan khác đóng cho chính phủ*:

Các khoản tiền   Trị giá
Giá trị vốn đầu tư   430,000 đô la Mỹ
Phí chính phủ của đương đơn chính   50,000 đô Mỹ
Phí chính phủ của vợ/chồng   25,000 đô Mỹ
Phí chính phủ của 2 người con   50,000 đô la Mỹ
(25,000 đô la Mỹ cho mỗi người con)
Chia sẻ các khoản lệ phí đăng ký của chính phủ   21,500 đô la Mỹ
Phí thẩm tra   19,500 đô la Mỹ
(Đương đơn chính là 7,500 đô la Mỹ + 4,000 đô la Mỹ x 3 đối với ba người phụ thuộc)
Tổng phí cho một gia đình gồm 4 thành viên   596,000 đô la Mỹ
*Các khoản lệ phí có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi sống của nhà đầu tư và số thành viên đi kèm, được thỏa thuận riêng giữa nhà đầu tư và luật sư.
*Thành viên đi kèm dưới 16 tuổi không phải đóng phí thẩm tra.
*Thông tin trên đây có thể được Chính phủ St. Kitts & Nevis thay đổi bất cứ lúc nào
 

Để duy trì Quyền Công dân, Nhà đầu tư phải duy trì khoản đầu tư ít nhất là 5 năm.

Sau đó, phần đầu tư có thể được bán cho nhà đầu tư khác, và người đó cũng có quyền được xin cấp quyền công dân, thông qua các quy định tương tự của Chương trình đầu tư. Việc này đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư thứ cấp và giúp duy trì thị trường này.

Thậm chí sau khi bán phần đầu tư, nhà đầu tư ban đầu vẫn được quyền duy trì Quyền công dân của mình tại St. Kitts & Nevis.

Trở về đầu trang